DRUŠTVENE MREŽE

Vlast protiv svojih građana: Građani u izolaciju a migranti na ulice

U nastavku zaključi sa sjednice Vlade FBiH

REVIDIRANI KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI NA POJAVU KORONAVIRUSA U FBiH
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, razmotrila i prihvatila revidirani Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) Federacije BiH. Za njegovu provedbu su, u okviru vlastitih nadležnosti, zaduženi Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH, a Krizni plan se realizira u suradnji s nadležnim tijelima vlasti za oblast zdravstva u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama na teritoriju FBiH.

Za provedbu su zadužena i druga federalna ministarstva i tijela federalne uprave, ukoliko bude ocijenjeno da je provedba određenih mjera iz Kriznog plana i u njihovoj nadležnosti.

Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH zaduženi su da, spram promijenjene epidemiološke situacije u svezi pojave koronavirusa u Federaciji BiH, revidiraju Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu koronavirusa i o tome izvjeste Vladu Federacije BiH.

Vlada je zadužila Federalni stožer civilne zaštite, Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH da, u suradnji s predstavnicima Ministarstva obrane BiH, obave uviđaj na mogućoj lokaciji u bivšoj vojarni “Bradina” za potrebe karantena.

Federalna vlada je svim javnim servisima i teleoperaterima preporučila da se stave u funkciju Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva s ciljem prevencije širenja novog koronavirusa, i to u prenošenju, odnosno slanju poruka koje dostavi Krizni stožer.

Kako je obrazloženo, cilj Kriznog plana pripravnosti jeste identificiranje, izoliranje i zbrinjavanje ranih slučajeva infekcije, te ograničavanje sekundarne infekcije među zdravstvenim djelatnicima i u bliskim kontaktima, kao i sprječavanje događaja koji bi doveli do ubrzanja prijenosa bolesti.

Krizni plan regulira koordinaciju na razini Fedracije BiH, komunikaciju o riziku, nadzor, točke ulaska, timove za brzi odgovor, laboratorijsku dijagnostiku, prevenciju i kontrolu infekcije, upravljanje slučajem i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi, procedure nadzora putnika u međunarodnom prometu sukladno smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, te mjere za zdravstvene ustanove.

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva je upozorio zdravstvene ustanove, posebno kliničke centre, na njihovu obvezu iz članka 21. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti da su dužni osigurati liječenje, izolaciju i hospitalizaciju oboljelih od zaraznih bolesti na klinikama, odnosno odjelima za zarazane bolesti.

Sukladno članku 22. ovog zakona, ako se pojavi epidemija pojedinih zaraznih bolesti u većem obujmu, izolacija i liječenje oboljelih mogu biti obavljani i u drugim odgovarajućim objektima osposobljenim u tu svrhu. Odluku o izolaciji i liječenju u tim objektima donosi kantonalni ministar zdravstva na prijedlog kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, uz prethodnu suglasnost federalnog ministra zdravstva.

Također, zatraženo je od kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva da dostave podatke o mogućim lokacijama za karantenu na području kantona.

ODOBRENA SREDSTVA ZA SUZBIJANJE KORONA VIRUSA
Federalna vlada donijela je Odluku raspoređivanju i korištenju namjenskih prihoda sa posebnog transakcijskog računa za sredstva za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora koja su kumulirana iz prethodnih godina Federalnoj upravi civilne zaštite u ukupnom iznosu od 9.814.300 KM.

Namjenska sredstava u Budžetu za 2020. godinu bit će raspoređena i korištena za nabavku neophodne opreme, uključujući i adaptaciju prostora, za zaštitu zdravstvenih radnika i stanovništva u Federaciji BiH u uvjetima pogoršane epidemiološke situacije s novim koronavirusom (COVID-19), te za osiguranje sredstava za finansiranje karantena.

Prije ove odluke, Vlada je izmijenila Uredbu o organizovanju službi zaštite i spašavanja FBiH, kojom je propisano da je prva javna ustanova iz oblasti zdravstva u kojoj se formira služba za medicinsku pomoć Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, umjesto Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.

Uzimajući u obzir činjenicu da je Federalna uprava civilne zaštite analizom stanja organizovanosti službi zaštite i spašavanja utvrdila da je neophodno organizirati službu zaštite i spašavanja – Službe za medicinsku pomoć u Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu, umjesto kao do sada u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, donesene su ove izmjene kojima će službe za medicinsku pomoć biti jednoobrazno organizovane u okviru kliničkih centara u Tuzli, Mostaru i Sarajevu.

Donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koja nije predviđala isplatu naknade komisiji za procjenu šteta, osim za vrijeme angažovanja na procjeni konkretnih šteta na terenu i provođenja obuke komisijama za procjenu šteta nižih nivoa vlasti.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU FBiH
S ciljem usuglašavanja sa Zakonom o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prometu BiH i Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, Vlada Federacije je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu FBiH. Razlog je i što su u postojećem federalnom propisu iz ove oblasti uočeni nedostaci koji proizlaze iz promjena nastalih u društvu i oblasti gospodarstva, ne samo u BiH, nego i u okruženju, pa i u samoj Europskoj uniji. Pojedina dosadašnja rješenja su u međuvremenu prevaziđena, tako da danas praktično predstavljaju kočnicu u razvoju i neprimjenjiva su u praksi. Novoponuđeni zakon sukladan je europskim standardima.

Zakon propisuje uvjete i način obavljanja djelatnosti prijevoza osoba i tereta motornim, priključnim i zaprežnim vozilima u cestovnom prijevozu, rad stanica tehničkog pregleda i autostanica, javni prijevoz putnika i tereta u linijskom i izvanlinijskom cestovnom prijevozu, prijevoz za osobne potrebe, inspekcijski nadzor i kaznene odredbe.

Jednom od predloženih izmjena data su izuzeća za pojedine vrste i namjene vozila kojima se ne obavlja javni prijevoz, te nema potrebe da ona budu tretirana na isti način i da podliježu obvezama koje su propisane za javni prijevoz. Pored toga, pojedine djelatnosti se obavljaju prema odredbama drugih propisa, pa je predviđeno oslobađanje obveza primjenjivanja odredbi Zakona o cestovnom prijevozu, jer se tim vozilima ne obavlja prijevoz kao djelatnost.

Predložena je izmjena koja omogućava prijevoznicima da završe svoje poslove vezane za registraciju vozila i sam postupak izdavanja rješenja. Naime, bilo je slučajeva da su inspektori cestovnog prometa kontrolirali prijevoznike i kažnjavali ih zato što nisu imali rješenje kod sebe u vozilu, iako su imali važeću potvrdu jer je vozilo bilo tek pregledano, a praktično nisu mogli ni stići dobiti rješenje. Na ovaj način je otklonjena takva situacija i prijevoznicima ostavljen rok do 30 dana da ispune propisane uvjete.

Vozači rentakar vozila kojima prevoze po 7-8 putnika nisu imali obveze evidentiranja radnog vremena, a inspektor na terenu nije imao načina da kontrolom utvrdi eventualne nepravilnosti, pa je predloženeno da takvi vozači dobijaju putni nalog.

Novi zakon predviđa olakšice pravnim i fizičkim osobama prilikom upošljavanja vozača koji prevoze putnike ili robu. U posljednje vrijeme veliki broj profesionalnih vozača odlazi u zemlje Europske unije, te se domaći gospodarstvenici susreću sa značajnim poteškoćama prilikom njihova upošljavanja. Stoga je predloženo da obveze upošljavanja vozača s najmanje trećem stupnjem stručne spreme budu oslobođene pravne i fizičke osobe koje prijevoz roba obavljaju vozilima manje nosivosti, a putnika za osobne potrebe.

Prijevoznici koji obavljaju prijevoz na teritoriji FBiH ili prelaze preko nje, bit će obvezni primjenjivati odredbe Zakona, te poštovati uvjete iz dozvole i druge važeće dokumentacije za obavljanje prijevoza. Ovo su pojedini inspektori cestovnog prijevoza različito tumačili, te su od prijevoznika tražili i dokumentaciju koju su mogli imati samo prijevoznici sa sjedištem na području FBiH.

U Zakon je uvedeno potpuno novo poglavlje koje se odnosi na izvanlinijski prijevoz osoba sa invaliditetom, kao posebnog vida prijevoza. Definiranio je na koje se osobe takav prijevoz odnosi, kao i ustanove koje ga mogu obavljati. Imajući u vidu da pojedine osobe sa invaliditetom moraju putovati s pratiteljem, predloženi su uvjeti i obveza pratnje od strane osposobljenog pratitelja. Propisani su i uvjeti koje vozila za ovakvu vrstu prijevoza moraju ispunjavati.

ZA KULTURU, SPORT I MLADE UKUPNO 5.180.000 KM
Federalna vlada usvojila je Program i kriterije raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 5.180.000 KM.

Transferom za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa bit će raspodijeljeno 720.000 KM, za kulturu od značaja za Federaciju BiH 1.530.000 KM, za udruge građana i organizacija iz oblasti kulture 260.000 KM i za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu 650.000 konvertibilnih maraka.

Za sport od značaja za Federaciju BiH bit će raspodijeljeno 1.620.000 KM, a za mlade 400.000 KM.

Ova sredstva će biti dodjeljivana na osnovu javnog poziva kojeg raspisuje federalna ministrica kulture i sporta koja će, u skladu s ovom odlukom, potpisati pojedinačne ugovore s korisnicima o dodjeli sredstava u svim ovim transferima.

ZA RAZVOJ TURIZMA 2,5 MILIONA KM
Vlada Federacije BiH danas je usvojila 2.500.000 KM vrijedan Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i namijenjenog sufinansiranju projekata iz oblasti turizma.

Tako je za projekte bitne za unaprjeđenje turističke ponude FBiH, a odobreni su na međunarodnim programima EU IPA II, kao poticaj planirano 975.000 KM.

Za poboljšanje kvaliteta turističke ponude u ruralnim predjelima na području Federacije BiH kroz sufinansiranje vidova avanturističkog turizma – projekata izgradnje novih i proširivanja postojećih adrenalinskih parkova, rekreacionog i terenskog jahanja, planirano je 500.000 KM, dok će projekti od posebnog značaja za turistički razvoj FBiH biti sufinansirani sa 900.000 KM.

ZA UČEŠĆE I ORGANIZACIJU SAJMOVA 150.000 KM
Federalna vlada dala je saglasnost na Plan utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, namijenjenih kao podrška Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH za učešće i organiziranje sajmova, u iznosu od 150.000 KM.

Planom utroška Privredne komore predviđeno je učešće na Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2020, sajmovima Tešanj 2020 i Energa 2020, te Sajmu poljoprivrede Novi Sad. Bit će podržane i sajamske aktivnosti Drvnih klastera Hercegovine i Klastera Namještaj i drvo Sarajevo, nastup na Sajmu turizma u Istanbulu, sajamski nastupi i posjete sektoru namjenske industrije FBiH, nastup na Međunarodnomsajmu turizma u Beogradu, te će biti pružena potpora sajamskim aktivnostima koje provode komore kantona.

O AKTIVNOSTIMA FUCZ U RJEŠAVANJU MIGRANTSKE KRIZE
Vlada FBiH usvojila je informaciju o poduzetim i planiranim aktivnostima Federalne uprave civilne zaštite vezanim za migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini, u kojoj je navedeno da se naša zemlja suočava s povećanjem broja nezakonitih migranta koji, zbog nemogućnosti dolaska do planirane destinacije, ostaju na njenoj teritoriji. Obzirom da se situacija konstantno usložnjava, sve nadležne institucije redovno razmatraju i predlažu mjere, aktivnosti i mogućnosti jačanja kapaciteta vezano za humanitarne i sigurnosne aspekte, odnosno omogućavanje dodatnog adekvatnog smještaja i tretmana za migrante.

Navedeno je i da je Federalni operativni štab za pitanje migracija u BiH nadležan da osigura koordinirano djelovanje svih nadležnih federalnih tijela i institucija, s ciljem humanitarnog prihvata i zbrinjavanja migranata čiji se dolazak očekuje u BiH. Ovaj štab aktivno učestvuje i kontinuirano sarađuje sa svim nivoima vlasti BiH u svim aktivnostima koje se realiziraju s ciljem operativnog djelovanja kad je riječ o humanitarnom prihvatu i zbrinjavanju migranata i osiguranju koordiniranog djelovanja svih nadležnih federalnih organa uprave, tijela i institucija.

Federalna uprava civilne zaštite redovno pruža podršku u rješavanju migrantske krize u BiH, te u skladu sa svojim nadležnostima realizira i učestvuje u realizaciji zaključaka Vlade FBiH.

Iz svojih rezervi materijalno-tehničkih sredstava i opreme zaštite i spašavanja dala na korištenje 58 šatora, s ciljem uspostavljanja migrantskog kampa “Agrokomerc”, općina Velika Kladuša, te 30 šatora za migrante i dva agregata jačine 18KW za potrebe kampa “Ušivak”, općina Hadžići.

U okviru svojih kapaciteta angažovala je potreban broj pripadnika civilne zaštite i osigurala stručnu i tehničku pomoć za smještaj i zbrinjavanje migranata za potrebe uspostave kampova “Agrokomerc”, “Ušivak” i “Blažuj”.

U okviru Federalne uprave civilne zaštite djeluju deminerski timovi koji su do sada pružali podršku prilikom provjere potencijalnih lokacija za smještaj migranata s ciljem utvrđivanja i otklanjanja eventualne minske opasnosti.

HIDROELEKTRANE NEĆE BITI GRAĐENE
Federalna vlada je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o pripremi i izgradnji HE Kruševo 9,75 MW s HE Zeleni vir 2,13 MW, na rijeci Bioštici, donesene 2010. godine.

Naime, Općina Olovo je od JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo tražila informaciju o trenutnom stanju projekta, a iz dobivenih informacija je vidljivo da je, na osnovu dostavljenih tehničkih rješenja u Studiji izvodljivosti, koja su se pokazala kao tehno-ekonomski i finansijski neprihvatljiva, EPBiH zaključila da daljnja razrada predloženih rješenja nije opravdana.

Dopisom Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Elektroprivreda BiH je potvrdila ove navode i istakla da je predloženo obustavljanje aktivnosti na pripremi ove izgradnje.

USVOJEN BILANS ENERGETSKIH POTREBA ZA 2020. GODINU
Vlada FBiH danas je usvojila Bilans energetskih potreba Federacije BiH za 2020. godinu.

Između ostalog, planiran je plasman naftnih derivata od 1.050.000 tona, od čega iz uvoza 1.010.000 tona, a kroz međuentitetsku trgovinu 40.000 tona. Dinamika snabdijevanja će ovisiti o zahtjevima domaćeg i odnosa na svjetskom tržištu. Bilansom za 2020. godinu planirano je uredno snabdijevanje Federacije BiH ovim energentom.

Za ovu godinu su planirani uvoz i potrošnja prirodnog gasa od 179.529 hiljada Sm3, što je na gotovo istom nivou kao u 2019. godini (178.521 hiljada Sm3). Energoinvest d.d. Sarajevo je potpisao anekse ugovora s Gazprom exportom, čime je osigurano snabdijevanje BiH/Federacije BiH ovim energentom do 30.6.2020. godine, te s mađarskim transporterom prirodnog gasa do 2023. godine, kao i Ugovor o transportu prirodnog gasa preko Republike Srbije do kraja 2020. godine. Bilansom planirane količine prirodnog gasa za 2020. godinu bit će obezbijeđeno stabilno snabdijevanje Federacije BiH.

U 2020. godini planirana je ukupna proizvodnja električne energije od 9.180,6 GWh, što je oko tri posto više nego lani. Ukupnu potrošnju čine bruto distributivna potrošnja, potrošnja direktnih potrošača i potrošnja CHE Čapljina. U 2020. godini planirana je ukupna potrošnja električne energije od 6.909,46 GWh. Bruto distributivna potrošnja planirana je u količini od 6.124,3 GWh. Potrošnja direktnih potrošača planirana je u količini od 690,66 GWh, a CHE Čapljina 94,5 GWh.

IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
Federalna vlada je razmatrala inicijativu izaslanika u Domu naroda Parlamenta FBiH Borisa Krešića, na izmjenu člana 19. tačka 13a. Zakona o zdravstvenom osiguranju. U inicijativi nije navedeno koje riječi treba brisati u ovoj odredbi Zakona, te ko bi bio obveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje za djecu od 6. do 15. godine koja nisu uključena u sustav osnovnog obrazovanja, po bilo kojem drugom osnovu. Znači, kada se promatra odredba člana 19. u kontekstu člana 86. Zakona o zdravstvenom osiguranju, za svaku kategoriju osiguranika određen je obveznik obračuna i uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje. Vlada podržava pravo djece na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH, te smatra kako postoje zakonska rješenja i u oblasti zdravstvenog osiguranja, kao i socijalne zaštite koji i kategoriji djece od 6. do 15. godine, koja nisu uključena u sistem obrazovanja po bilo kojem drugom osnovu, a nisu ni članovi obitelji osiguranika, omogućava ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje. Kako je provedba ovih zakona, u skladu sa Ustavom FBiH, u nadležnosti kantonalnih vlasti za oblast zdravstva i socijalne zaštite, inicijativa nije prihvatljiva.

Povodom inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, koju je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Nasiha Pozder, Vlada napominje da joj je Federalno ministarstvo prostornog uređenja u drugom kvartalu 2019. godine dostavilo dopune Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH. Dopune se odnose na period za koji se planski dokumenti donose. Vlada je utvrdila Prijedlog zakona po skraćenom postupku 4.7.2019. godine, a Predstavnički dom Parlamenta FBiH razmatrao je i dopune Zakona usvojio na 4. sjednici održanoj 10. i 11.9.2019. godine.

USVOJENA INFORMACIJA O CIJENAMA NAFTNIH DERIVATA
Federalna vlada usvojila je informaciju o poduzetim aktivnostima Federalnog ministarstva trgovine s ciljem osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u Federaciji BiH i zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da intenzivira aktivnosti kontrole rada benzinskih pumpi u FBiH u pogledu primjene Zakona o kontroli cijena i Zakona o unutrašnjoj trgovini.

Kako je navedeno u informaciji, od 9.3.2020. do 11. 3. 2020. godine je u Federalno ministarstvo trgovine stiglo 560 obavještenja o promjeni cijena (OPC obrazaca), od ukupno 693 benzinske pumpe, koliko ih je trenutno u Federaciji BiH. U skladu sa svojom poslovnom politikom, pojedine pumpe odmah su izvršile značajna sniženja, a neke su to činile postupno u dva navrata. Snižavanje maloprodajnih cijena za ove datume kretalo se u rasponu od 5 do 25 feninga po litru. Na dan 11.3.2020. godine raspon cijena za BMB 95 je od 1,91 do 2,31 KM po litru i za D-5 od 1,66 do 2,26 KM po litru.

Navedeno je i da je 10.3.2020. godine održan je sastanak s predstavnicima distributera naftnih derivata, a tema je bila vezana za aktuelna dešavanja na globalnom tržištu nafte i naftnih derivata i pad cijene sirove nafte, koja je za jedan dan pala za više od 30 posto. Cijena barela nafte na londonskom tržištu je 9.3.2020. godine iznosila 31,02 američkih dolara i bila je niža za 31,5 posto u odnosu na petak 6.3.2020. godine, kada je iznosila 45,27 USD, te da za proteklih sedam dana cijena nafte na svjetskom tržištu pala je sa 55 USD na 32 USD po barelu.

Po izjavama distributera, tržišnom mehanizmu regulacije cijena je potrebno neko vrijeme da cijene vrati na nivo prije povećanja, odnosno eventualno i na niži nivo prije posljednjeg poskupljenja. Za potrebe Bosne i Hercegovine naftni derivati nabavljaju se uglavnom iz hrvatskih rafinerija Rijeka i Sisak, rafinerije Pančevo, te manjim dijelom s naftnih terminala Ploče, Zadar, Omišalj i Kopar.

Predstavnici Ministarstva su na sastanku s distributerima istakli da će zatražiti pojačan inspekcijski nadzor na benzinskim pumpama vezano za primjenu Zakona o kontroli cijena i Zakona o unutarnjoj trgovini.

U informaciji su navedeni i efekati korištenja mobilne aplikacije Federalnog ministarstva trgovine pod nazivom FMT FBIH oil info, koju od juna 2019. godine, kada je instalirana koristi sve veći broj vozača, te je registrovano više od 30.000 korisnika. Međutim, u posljednjih nekoliko dana, kada je cijena od pumpe do pumpe varirala i do 0,45 KM, broj korisnika aplikacija povećan je na 40.000.

AKCIONI PLAN ZA PROVEDBU SBA PRINCIPA
Vlada je usvojila Prijedlog akcionog plana za provedbu SBA (Small Business Act) principa za FBiH za period 2020. – 2021. godina.

Prilikom izrade Prijedloga je suštinski pristup bio da se, među brojnim planiranim aktivnostima unutar institucionalnog okvira Vlade FBiH i šire, koje imaju utjecaj na poslovno okruženje, identificiraju i provedu težišne aktivnosti u kontekstu indikatora Indeksa politika za MSP, odnosno da bude evidentirano značajnije stanje napretka na putu provedbe politika ka konkurentnom okruženju MSP-a u budućem ciklusu SBA izvještavanja.

Vlada Federacije BiH je na 196. sjednici održanoj 24.10.2019. godine usvojila Informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o implementaciji akta o malom biznisu (SBA) i donijela zaključak kojim zadužuje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da, u saradnji s koordinirajućim institucijama i ostalim relevantnim institucijama uključenim u implementaciju Akta o malom biznisu izradi Akcioni plan za implementaciju SBA principa u Federaciji BiH za naredni dvogodišnji period.

Prijedlog akcionog plana za Federaciju BiH za period 2020. – 2021. godina, koji je urađen u saradnji sa koordinirajućim institucijama po SBA dimenzijama i uz podršku GIZ-a, sadrži 43 aktivnosti unutar 10 SBA dimenzija.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
Federalna vlada je dala saglasnost za korištenje zemljišne čestice označene kao javno dobro za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan.

Usvojeni su izvještaji o ostvarenju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, kao i izvještaji o radu Upravnog odbora ovog fonda za 2019. godinu, zatim o provođenju projekta po Programu javnih investicija u Sektoru energije zaključno s 31.12.2019, o radu Finansijsko-informatičke agencije, te izvještaj o radu Upravnog odbora Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH za 2019. godinu.

Federalna vlada je prihvatila i završni izvještaj o provođenju i završetku Projekta „Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva u BiH“ (RHRF), čije su projektne aktivnosti okončane 30. juna 2019. godine.

Data je saglasnost Općini Hadžići da nekretnine u bivšoj kasarni „Žunovnica” Hadžićima može ustupiti trećim osobama na korištenje, bez naknade.

Vlada FBiH je donijela odluke o davanju na privremeno korištenje, bez naknade, poslovnog prostora u Sarajevu UB „Bosnae – Zelene beretke“ Općine Stari Grad, na period od pet godina, kao i dijela bivše vojne lokacije Gorica u Mostaru Udruženju građana ratnih vojnih invalida gradskog područja Mostar Jugoistok, na deset godina.

Prihvaćen je i izvještaj o radu Finansijsko-informatičke agencije za 2019. godinu.

Usvojena je informacija o realizaciji Odluke o odobravanju sredstava iz Budžeta FBiH za 2017. godinu za sufinasiranje projekta „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u FBiH” – WATSAN.

Danas je prihvaćen izvještaj o prošlogodišnjem radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo.