AKTUELNO

OD IOM SE ZAHTIJEVA DA PRIPREMI LOKACIJU LIPA ZA PRIHVAT PREOSTALIH MIGRANATA IZ KAMPA BIRA!

Premijer USK Mustafa Ružnić sazvao je danas u Bihaću prošireni sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK kojem su bili prisutni i predstavnici IOM te UNHCR-a.

Članovi Operativne grupe analizirali su aktivnosti provedene u cilju praćenja situacije i poduzetih mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19) koje su uključivale i ograničenje kretanja korisnika privremenih prihvatnih centara Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši kao i dodatne mjere zaštite unutar privremenih prihvatnih centara te, uz saradnji sa Gradskom upravom Bihać, stavljanje u funkciju tranzitnog kampa na lokaciji Lipa, za koju je već postojala saglasnost i na koju su prioritetno izmještani migranti koji su se nalazili van organiziranih prihvatnih kampova u Bihaću i čije je nekontrolisano kretanje ugrožavalo poduzete mjere očuvanja zdravstveno-epidemiološke situacije na području Kantona.

Na taj način omogućeno je uspostavljanje i sigurnosnog i sistema praćenja zaraznih bolesti u migrantskim prihvatilištima te pravovremeno otkrivanje zdravstvenog stanja jednog ili grupe oboljelih koje može ugroziti zdravlje većeg broja ljudi i zahtijeva brzu intervenciju.

Operativna grupa grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona donijela je danas slijedeće zaključke s ciljem daljeg očuvanja sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke situacije:

1. Operativna grupa ostaje dosljedna u sprovođenju zaključaka Skupštine Unsko-sanskog kantona a koji podrazumijevaju da u funkciji ostanu samo privremeni kampovi Borići u Bihaću i Sedra u Cazinu, u kojima se smještene ranjive kategorije. Kamp Bira u Bihaću, nakon što je stvorena lokacija van naseljenog područja, mora biti hitno zatvoren. Od IOM se zahtijeva da pripremi lokaciju Lipa za prihvat preostalih migranata iz kampa Bira.

2. Od nadležnih organizacija, prvenstveno UNICEF-a, zahtijeva se, ovaj put sa konačnim rokom za izvršenje do 21. maja, da izvrše relokaciju djece migranata, smještenih u neadekvatnim uvjetima kampa Bira u Bihaću, u druge centre van Unsko-sanskog kantona. U suprotnom ova organizacija će morati preuzeti odgovornost za maloljetne migrate, nakon što dođe do konačnog zatvaranja kampa Bira.

3. S ciljem daljeg očuvanja sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke situacije i dalje se zahtijeva stroga kontrola unutrašnjeg saobraćaja i cirkulacije migrantske populacije sredstvima javnog prevoza u cilju prevencije širenja bolesti koja može ugroziti zdravlje većeg broja ljudi te iznajmljivanje privatnih smještaja. Za izvršenje ovih mjera staraće se MUP USK i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

4. Od Gradske uprave Bihać traži se da hitno privevede kraju aktivosti na izvršavanju obaveza preuzetih na lokaciji Lipa, prije svega na postavljanje ograde i kapije te osiguranja vode.

5. Od Općinskog vijeća Velike Kladuše traži se da formira koordinaciono tijelo koje će sarađivati sa Operativnom grupom i UN agencijama te da pokrene aktivnosti za određivanje lokacije sa infrastrukturnim preduvjetima za hitno uspostavljanje tranzicionog kampa, van naseljenog područja Velike Kladuše što je preduvjet za zatvaranje kampa Miral i izmještanje migranata iz improviziranih smještaja.

6. Od titulara vlasništva stambenih i napuštenih objekata kao što su nekadašnje proizvodne hale ili nedovršeni objekti, u kojima borave migranti bez smještaja u postojećim kampovima, zahtijeva se da, u roku od 72 sata, poduzmu mjere fizičke zaštite objekata.

7. Zahtijeva se strogi nadzor aktivnosti svih organizacija, pojedinaca i NVO koje realiziraju programe usmjerene na podršku migrantskoj populaciji u partnerstvu sa UN agencijama i CK USK. Zabranjuju se aktivnosti u divljim kampovima svim neovlaštenim organizacijama i pojedincima, neodobrene od UN agencija i njihovih partnera ili Crvenog križa USK. Za provedbu se zadužuje MUP USK.

Izvor: USKinfo.ba | VLADA USK