Ostalo

Kako steći BiH državljanstvo naturalizacijom i olakšanom naturalizacijom?!

Sticanje državljanstva BiH naturalizacijom (Zakon od državljanstvu BiH)

Član 9.

(1) Stranac koji je podnio zahtjev za sticanje državljanstva BiH može steći državljanstvo naturalizacijom ako ispunjava sljedeće uslove:

a) da je napunio 18 godina starosti;

b) da ima odobren stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva;

c) da dovoljno poznaje pismo i jezik jednog od konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine;

d) da mu nije izrečena mjera bezbjednosti protjerivanja stranaca iz zemlje ili zaštitna mjera udaljivanja stranaca sa teritorije Bosne i Hercegovine od strane organa čiji je legalitet uspostavljen Ustavom i da je ova odluka još uvijek na snazi;

e) da nije osuđivan na izdržavanje kazne za krivična djela sa predumišljajem na duže od tri godine u periodu od 8 godina od podnošenja zahtjeva;

f) da se odreknu ili na neki drugi način izgube svoje ranije državljanstvo prije sticanja državljanstva BiH, osim ako bilateralni sporazum iz člana 14. ne predviđa drugačije. Odricanje ili gubitak ranijeg državljanstva se neće zahtijevati ako ovo nije dozvoljeno ili se ne može razumno zahtijevati;

g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak, osim ako se dokaz o ispunjavanju ovog uslova ne može razumno zahtijevati;

h) da ne predstavlja prijetnju po bezbjednost Bosne i Hercegovine;

i) da ima obezbijeđen stalni izvor prihoda u iznosu koji omogućava egzistenciju ili da je u stanju da obezbijedi pouzdan dokaz o finansijskim izvorima za sopstveno izdržavanje;

j) da je izmirio sve poreske ili druge finansijske obaveze;

k) da potpiše izjavu da prihvata pravni sistem i ustavni poredak Bosne i Hercegovine i

l) da ima važeću garanciju o sticanju državljanstva BiH.

(2) Naturalizacija se neće odobriti, čak ako podnosilac zahtjeva ispunjava opšte uslove za naturalizaciju, ukoliko postoje osnovani razlozi za sumnju da bi se odobrenjem naturalizacije tom licu ugrozila bezbjednost Bosne i Hercegovine i javni red i mir, ili ukoliko naturalizacija nije u skladu sa interesima Bosne i Hercegovine iz nekog drugog razloga utvrđenog na osnovu cjelokupne procjene stanja podnosioca zahtjeva.

Sticanje državljanstva BiH olakšanom naturalizacijom

Član 10.

Bračni drug državljanina Bosne i Hercegovine – stranac, može steći državljanstvo BiH pod sljedećim uslovima:

a) da je brak trajao najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva i da još uvijek traje u momentu podnošenja zahtjeva;

b) da se odrekne ili na neki drugi način izgubi svoje ranije državljanstvo prije sticanja državljanstva BiH, osim ako to nije drugačije riješeno bilateralnim sporazumom iz člana 14. Odustajanje ili prestanak ranijeg državljanstva se ne zahtijeva ako to nije dopušteno ili se ne može razumno zahtijevati;

c) da ima odobren stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine;

d) da ne predstavlja prijetnju po bezbjednost Bosne i Hercegovine.

Član 11.

(1) Dijete mlađe od 18 godina čiji je jedan roditelj stekao državljanstvo BiH ima pravo da dobije državljanstvo BiH naturalizacijom ako ono ima odobren privremeni ili stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(2) Roditelj koji ima državljanstvo BiH može tražiti sticanje državljanstva BiH u ime maloljetnog djeteta u skladu sa stavom (1) ovog člana. Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.


Član 12.

1) Lice bez državljanstva i lice koje ima status izbjeglice može steći državljanstvo BiH, bez ispunjavanja uslova iz člana 9. stav (1) tač. b), c), f), i) i j), samo ako u statusu lica bez državljanstva ili izbjeglice ima neprekidan boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine u trajanju od pet godina prije podnošenja zahtjeva.

(2) Maloljetno dijete lica koje je steklo državljanstvo BiH na osnovu stava (1) ovog člana ima pravo da dobije državljanstvo BiH, bez ispunjavanja uslova iz člana 9. stav (1) tač. a), b), c), f), i) i j), ako ima status izbjeglice ili odobren privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira na dužinu boravka.

(3) Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.

Zakon o državljanstvu BiH propisuje da će državljanstvo BiH biti dodijeljeno samo djetetu koje je rođeno ili pronađeno na teritoriju BiH čija su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog državljanstva ili bez državljanstva ili ako je dijete bez državljanstva. To znači, da rođenjem na teritoriju Bosne i Hercegovine državljanstvo može steći samo nahoče ili dijete čiji su roditelji apatridi – osobe bez državljanstva.

Dijete rođeno na teritoriju BiH čiji je jedan roditelj državljanin BiH, a drugi roditelj stranac (može biti i migrant) stječe bh. državljanstvo rođenjem, a dijete istih roditelja koje je rođeno u inozemstvu ima pravo da se do navršene 23 godine starosti prijavi radi evidentiranja državljanstva BiH, dok se protokom ovog roka to pravo gubi.